STANOVY

Česko-německá kavárna - sdružení přátel české a německé kultury

I. Název a sídlo
1. Název sdružení je "Česko-německá kavárna - sdružení přátel české a německé kultury"
    (dále jen „Česko-německá kavárna“).
2. Česko-německá kavárna sídlí na adrese Pavlína Vimrová, Dvořišťská 966, 198 00 Praha 9.

II. Cíle a činnost
1. Česko-německá kavárna je sdružení převážně mladých lidí, kteří se zajímají o vše, co souvisí s českou
    a německou kulturou, českým a německým jazykem a česko-německými vztahy. Cíle Česko-německé
    kavárny jsou:
    a) přispívat k česko-německému porozumění,
    b) rozvíjet kontakty mezi německy a česky mluvícími mladými lidmi a vyměňovat si zkušenosti,
    c) připravovat se na společnou budoucnost v Evropské unii.
2. Tyto cíle bude Česko-německá kavárna prosazovat zejména:
    a) každotýdenními neformálními setkáváními,
    b) organizováním společných návštěv divadelních představení, filmů a koncertů,
    c) organizováním seminářů se zajímavými hosty,
    d) organizováním akcí, které směřují k česko-německému usmíření,
    e) realizováním projektů v souvislosti s naší společnou minulostí a budoucností v Evropě, s přeshraniční
        spoluprácí a nejrůznější mimoškolní činností,
    f) podporováním vzniku česko-německých tandemových skupin.

III. Vznik a zánik členství
1. Členství vzniká zápisem do seznamu členů, který vede předseda představenstva Česko-německé kavárny.
    Členem Česko-německé kavárny se může stát jakákoliv fyzická osoba, která chce komunikovat v českém
    a německém jazyce.
2. Členství zaniká:
    a) písemným oznámením, ve kterém člen Česko-německé kavárny informuje předsedu představenstva
        o svém úmyslu ukončit své členství v Česko-německé kavárně; členství zaniká ke dni doručení takového
        oznámení předsedovi představenstva,
    b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení, přijatém v souladu s článkem V.1(d) níže.

IV. Práva a povinnosti členů
1. Člen Česko-německé kavárny je povinen:
    a) počínat si tak, aby nebyla poškozena dobrá pověst a jméno Česko-německé kavárny, a v rámci svých
        možností se podílet na činnosti Česko-německé kavárny,
    b) respektovat rozhodnutí členské schůze Česko-německé kavárny.
2. Člen Česko-německé kavárny má právo:
    a) zúčastňovat se každotýdenních setkání Česko-německé kavárny a dalších akcí Česko-německé kavárny,
    b) zúčastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
    c) být volen do představenstva Česko-německé kavárny.

V. Orgány
1. Členská schůze:
    a) Nejvyšším orgánem Česko-německé kavárny je členská schůze, které jsou oprávněni účastnit se všichni
        členové Česko-německé kavárny.
    b) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, svolává ji předseda nebo místopředseda představenstva.
    c) Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomno minimálně pět členů Česko-německé kavárny.
    d) Členská schůze volí členy představenstva a rozhoduje o všech dalších otázkách, které nejsou vyhrazeny
        představenstvu, a to zejména o změně stanov.
    e) Rozhodnutí je členskou schůzí přijato, vysloví-li svůj souhlas nadpoloviční většina přítomných členů
        Česko-německé kavárny.
2. Představenstvo:
    a) Výkonným orgánem Česko-německé kavárny je představenstvo, které tvoří předseda, místopředseda,
        pokladník, kulturní referent, referent pro styk s veřejností a administrátor.
    b) Představenstvo řídí činnost Česko-německé kavárny.
    c) Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí na dobu dvou let a schází se čtyřikrát do roka.
        Členové představenstva mohou být odvoláni členskou schůzí před uplynutím této doby na základě
        usnesení členské schůze.
    d) Jménem Česko-německé kavárny jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva,
        a to každý samostatně.

VI. Zásady hospodaření
1. Česko-německá kavárna je neziskovou organizací.
2. Členové Česko-německé kavárny nejsou povinni platit členské příspěvky, mohou jí však věnovat
    sponzorské dary.
3. Získané finance spravuje pokladník. Pokladník je povinen předkládat na schůzi představenstva
    Česko-německé kavárny zprávu o stavu financí a jednou za rok podávat daňové přiznání na
    příslušném finančním úřadu.


Zpět na registraci

   optimalizováno pro Mozilla Firefox 8.0, 1280x768, © PollaX 2012